R E A L V I Z E

Realitní služby pro každého

Realitní slovník pojmů

Blog

Anuita

Platba na umoření půjčky, která zahrnuje splátku i úrok. Její výše je po celou dobu splácení stejná. Zpočátku se většina úroků umořuje z jistiny, poté se podíl postupně snižuje ve prospěch samotné splátky.

 

Anuitní splácení

Při této formě splácení se jistina umořuje pevnou sazbou po celou dobu splácení. Anuitní splácení zahrnuje jak splátku jistiny, tak úrok. Poměr mezi nimi se v průběhu splácení mění.

Aukce nemovitostí

Dražba nemovitosti je způsob prodeje nemovitosti, při kterém je nemovitost prodána kupujícímu, který prodávajícímu nabídne nejlepší podmínky. Nejlepší podmínky zahrnují nejen cenu, ale také například platební podmínky.

 

Bankovní záruka

Bankovní zárukou rozumíme písemné prohlášení banky o uspokojení věřitele do výše konkrétní peněžní částky podle obsahu záruční listiny, pokud dlužník svůj závazek nesplní nebo pokud nebudou splněny jiné podmínky uvedené v záruční listině.

Hodně zjednodušeně tak můžeme říci, že jde o slib banky, že za splnění podmínek vyplatí peníze. Počítat musíte i s cenou bankovní záruky, kterou si každá instituce stanoví individuálně.

Při poskytování záruky vystupují alespoň 3 subjekty, a to příjemce, příkazce a ručící banka jako poskytovatel záruky.

 

Bonitní půdní ekosystémová jednotka (BPEJ) 

Pětimístný číselný kód představující hlavní půdní a klimatické podmínky, na jejichž základě se hodnotí zemědělská půda. Půdní a klimatické podmínky mají významný vliv na ekonomické ocenění zemědělské půdy.

 

Budova

Budova je taková stavba, která je tvořena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Musí být pevně spojena se zemí základy a uvnitř musí být alespoň dva užitkové prostory. Budovou tak může být nazýván větší zahradní domek i rozsáhlé komplexy různých organizací. Vlastnosti budovy jsou také důležité pro zápis dané stavby do katastru nemovitostí. Detailní definici budovy poskytuje zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.

Pozemní stavba prostorově soustředěná a ohraničená obvodovou zdí a střešní konstrukcí, které bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční (zákon 344/1992 Sb.).

 

Budova ve výstavbě (rozestavěná)

Budovy ve stavu rozestavěnosti, u nichž je již zřejmé stavebně technické a funkční uspořádání alespoň jednoho podlaží, a kterým dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Dále také budovy, kterým nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční, a kde dosud nebylo započato s jejich užíváním (zákon 344/1992 Sb.)

 

Bytová jednotka (byt)

Bytová jednotka je nemovitost sestávající z bytu a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, které spolu tvoří nedělitelný celek (byt + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy = bytová jednotka, součet všech bytových jednotek = celá nemovitost). Při uzavírání kupní smlouvy na bytový dům je třeba si uvědomit, zda je předmětem kupní smlouvy bytová jednotka ve smyslu starého nebo současného občanského zákoníku.

 

Byty ve výstavbě (rozestavěný)

Byt ve výstavbě, který je tvořen místností nebo skupinou místností určených k bydlení v souladu se stavebním povolením. Musí být v takovém stavebním stavu, že je již uzavřen vnějšími stěnami a zastřešen střešní konstrukcí.

 

Byty v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví je vždy majetkem jeho vlastníka, který s ním může libovolně nakládat dle vlastního uvážení (provádět stavební úpravy, prodat ho, umožnit jeho pronájem atd.). Takový byt není družstevní a výraz byt v osobním vlastnictví je používán za účelem odlišení se od družstevního bytu.

Byty zapsané v katastru nemovitostí a podléhající zákonu o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb.).

 

Bytové družstvo (BD)

Společenství neuzavřeného počtů osob, které je založeno pro účel zajištění bytových potřeb svých členů.

 

Bytový dům

Obytná budova určená k bydlení, která se skládá z více bytů, které jsou přístupné ze společných domovních prostor. Bytový dům má společný hlavní vstup, který je přístupný z hlavní komunikace.

Čerpání

Využití poskytnutého finančního obnosu. Klient má možnost si vybrat účet kam budou prostředky poskytnuty. K čerpání dochází jak jednorázovou, tak i postupnou formou.

 

Jednorázové čerpání

Jednorázový převod prostředků na účet, který si zákazník vybere. Postupné čerpání. Opakované čerpání finančních prostředků na účet určený zákazníkem.

Čerpání postupné

Opakované poskytnutí finančních prostředků na klientem určený účet. K čerpání na účet dochází ve více částkách. Pro každé další čerpání je klient povinen plnit dohodnuté smluvní podmínky, které jsou uvedené v úvěrové smlouvě.

Čerpání úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze čerpat ve chvíli, kdy uzavřená smlouva na stavební spoření trvá alespoň 24 měsíců a vy máte v rámci svého stavebního spoření naspořeno minimálně 30 – 50% cílové částky, na kterou jste smlouvu uzavřeli

 

Číslo evidenční

Evidenčním číslem se označují budovy, kterým nebylo přiděleno číslo popisné. Jedná se především o budovy a objekty, které jsou určeny pro občasné bydlení, např. rekreační stavby.

Číslo orientační

Slouží zejména k navigaci a v adrese se od čísla popisného se odděluje lomítkem. Číslo orientační je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu a může být změněno.

Číslo orientační je jedinečné v rámci ulice a ostatních veřejných prostranství.

Orientační čísla nemusejí být uplatňována ve všech obcích s uličním systémem.

Součástí orientačního čísla může být písmeno, např. 2a, 2b, 4a, které zajišťuje stabilitu číslování budov, resp. částí budov v rámci ulice.

Popisné údaje o čísle orientačním jsou přejímány do RSO z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je jejich referenčním zdrojem.

 

Číslo parcelní

Parcelní číslo je číselné označení parcely, tedy ucelené a ohraničené části pozemku. Toto číslo parcely je uvedeno v katastrální mapě a využívá se v projektech, smlouvách apod. k přesné identifikaci.

 

Číslo popisné

Číslo popisné (zkratka č. p. nebo také čp.) je v České republice územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je pro danou část obce unikátní. Řada čísel popisných odpovídá části obce, tedy evidenční územní jednotce zřizované podle zákona o obcích. Ta mnohdy zcela nebo přibližně odpovídá katastrálnímu území, může se ale stát, že je evidenční členění obce s členěním katastrálním nejednotné. V České republice jsou čísla popisná typem čísla domovního, přičemž zákon o obcích stanoví, jakým budovám se přidělují čísla popisná, jakým místo toho čísla evidenční a jakým budovám se domovní číslo nepřiděluje. V některých obcích nebo částech obce s pojmenovanými ulicemi se navíc přidělují i čísla orientační. Ta však nejsou z hlediska terminologie čísly domovními, vymezují ale  spolu s názvem ulice a s domovním číslem adresní místo. Obvykle popisné číslo popisuje budovy určené k trvalému bydlení nebo jinému účelu. Oproti číslu orientačnímu je jedinečné. Čísla popisná se prostě pro konkrétní část obce neopakují. Proto též bývají delší, někdy až pětimístná. Čísla popisná jsou zapisována do katastru nemovitostí a na domech mají podobu červených tabulek s bílými číslicemi, a to obvykle včetně názvu příslušného katastrálního území. Číslo popisné se obvykle přiděluje po kolaudaci stavby a je nutnou podmínkou pro zápis do katastru. Budova pak nese trvale číslo popisné, které jí bylo přiděleno. Číslo se může měnit pouze při změně katastrálních hranic. Nová budova postavená na místě původní stavby však číslo popisné nedědí, nýbrž získává nové. Obecně platí, že čím je číslo vyšší, tím je budova novější. A pokud má bytový dům více vchodů, každý vchod má vlastní číslo popisné.

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/cislo-popisne-evidencni-a-orientacni-jak-proc-a-odkdy-se-popisuji-domy-29204.html

 

Definice ploch

Zde uvedené definice jsou stanoveny z nám dostupných norem ČSN, vyhlášek a standardních pojmů používaných v pozemním stavitelství. Přesné definování jednotlivých pojmů není v přiměřeném rozsahu možné. Veškeré pojmy mají návaznost na značném množství omezujících podmínek a souvislostí. Jednotlivé názvy místností by měli akceptovat zkolaudovaný stav objektu a nikoliv skutečné resp. předpokládané využití.

  1. POZEMKY

1.1. Celková plocha pozemku

Jedná se o celkovou plochu pozemku, která by měla být totožná s plochou pozemku zapsanou v katastru nemovitostí dle parcelního čísla. Vlastní stavební objekty jsou zpravidla postaveny na tzv. stavební parcele. Plocha stavební parcely není zpravidla totožná se zastavěnou plochou.

1.2. Zastavěná plocha

Jednotná definice zastavěné plochy vzhledem v návaznosti na stavební zákon neexistuje. Definice zastavěné plochy podle ČSN je „plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí); v prvním podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektu nezakrytých nebo polozakrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu“.

Zjednodušeně řečeno se v běžných případech jedná o plochu vymezenou vnějším lícem obvodové konstrukce.

1.3. Plocha zahrady

Zde bych to definoval jako celkovou plochu pozemku, ze kterého je odečtena zastavěná plocha všech staveb na pozemku a plocha zpevněných cest.

1.4. Zpevněné plochy

Jedná se o plochy komunikací (parkovací stání, cesty apod.) a ostatní plochy zpevněné (venkovní terasy apod.), které mají zpevněný povrch.

  1. OBYTNÉ BUDOVY

Mezi obytné budovy jsou zahrnuty bytové domy, obytné části v budovách jiného účelu, nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty, rodinné domy, nástavby a přístavby rodinných domů.

2.1. Užitná plocha

Součet ploch všech místností budovy.

2.2. Celková plocha bytu (podlahová plocha)

Součet ploch všech místností bytu včetně teras, balkónů a lodžií.

2.3. Plocha obytných místností (obytná místnost)

Součet ploch všech místností, které splňují požadavky na obytnou místnost. Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 (v Praze 18 m2)“. V Praze se dále za obytnou místnost považuje kuchyň s podlahovou plochou nad 12 m2. U místností se zkosenými stropy (podkroví) se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,3 m (v Praze 1,2 m).

Dále musí obytná místnost splňovat značné množství parametrů od dostatečné světlé výšky, přes parametry vnitřního prostředí, až po návaznost na ostatní místnosti bytu. Přesné stanovení těchto podmínek je obsaženo v několika normách ČSN a vyhláškách a není možno ho zjednodušeně shrnout v pár odstavcích.

  1. REKREAČNÍ CHATY

Zastavěná plocha, užitná plocha, plocha pozemku (tyto pojmy jsou vysvětleny výše).

  1. KOMERČNÍ PROSTORY

Pojmy plocha nejmenší a plocha největší není běžně v praxi využívána. Ostatní pojmy jsou opět definovány již výše.

Zde bych ještě zavedl pojem „kancelářská plocha“. Jedná se o plochu všech kanceláří (nezapočítávají se sklady, sociální zázemí apod.).

  1. ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY

Pojmy opět viz výše.

  1. HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

Pojmy opět viz. výše. U hotelů a pensionů by mělo být třídění provedeno hlavně podle kategorizace (počet hvězdiček), na které se opět vážou ploch pokojů.

 

Delikvence

K delikvenci dochází tehdy, pokud je jakákoliv dlužná částka v prodlení s termínem splatnosti.

Depozitum

Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, spořící účet, vkladový účet, vkladní knížku apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

Dluh

označuje povinnost splnit závazek, to co je někdo někomu povinen vyrovnat, protože si to dříve vypůjčil, za odebrané zboží či službu (dosud) nezaplatil atd. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka, to znamená, že pohledávka je vlastně oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, takzvané plnění.

Dluhopis

Jedná se o dluhový cenný papír, kterým se dlužník zavazuje splnit svůj závazek k určitému datu. Zároveň vzniká majiteli dluhopisu právo požadovat po dlužníkovi plné plnění ve stanoveném termínu.

Dlužník

je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli. Dlužníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se z něj neplatič.

Doba splatnosti

Termín určený dle smlouvy, do kterého je dlužník povinen splatit poskytnutý finanční obnos včetně příslušenství.

Dočerpání

K dočerpání dochází tehdy, kdy klient obdržel celý dohodnutý finanční obnos.

 

Dokumentární akreditiv

Jedná se o neodvolatelný písemný závazek, který zajišťuje prodávajícímu, že po splnění akreditivních podmínek dostane za zboží zaplaceno. Zároveň zajišťuje jistotu kupujícímu, že vyplacení určité částky nebude provedeno, pokud prodávající nesplní podmínky, které mu stanoví.

Dražba

Prodej, který je veřejný a přístupný pro větší počet lidí. Předmět prodeje náleží tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku, a to udělením příklepu. Zároveň se musí kupující zavázat, že budou splněny veškeré podmínky, které jsou pro tento typ prodeje stanovené.

 

Dražba dobrovolná (dokonale konkurenční) trh

Probíhá z vlastní vůle vlastníka předmětu dražby. Vlastník může být i oprávněná osoba, která oprávnění získá na základě právního předpisu, tzn., že navrhovatelem dražby se může stát i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná

Probíhá bez souhlasu vlastníka předmětu dražby na návrh dražebního věřitele. Mezi dražební věřitele řadíme zástavní věřitele, věřitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti a věřitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny zadržovacím právem a další.

Dražební jistota

Jedná se o peněžitý prostředek nebo bankovní záruku, kterou je účastník dražby povinen složit. Výši a termín, do kdy musí být dražební jistota složena určí vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, je mu dražební jistota bezodkladně vrácena.

Dražební vyhláška

Jedná se o vyhlašovací dokument, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace pro konání dražby, a dle které se vyhlašuje konání dražby. Ve vyhlášce je uveden dražebník, popis dražebního předmětu, termín a místo konání a typ dražby. Dále se v ní uvádí  nejnižší podání a minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistiny a další.

Dražebník

Může být jak fyzická, která je zapsána v živnostenském rejstříku, tak i právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. Dražebníkem může být také příslušný orgán státní správy.

Drobná stavba

Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl (zákon 344/1992 Sb.).

Druhy pozemků

Pozemek je ohraničená část zemského povrchu a mezi jeho druhy řadíme zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad), lesní pozemek, vodní plocha, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Družstevní byt

Vlastníkem družstevního bytu je družstvo, jehož členové mají dle práv a povinností spojené s členstvím v družstvu nájemní právo.

Družstevní podíl

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva vyplývající z jeho členství v bytovém družstvu. Zde je důležité zejména  právo nájmu družstevní bytu.

DSTI parametr

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.

DTI parametr

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.

Duální realitní makléř

Je realitní makléř, který hájí zájmy prodávajícího i kupujícího současně. V duálním vztahu se však makléř dostává do konfliktu zájmů, nemůže být pro obě strany důvěrníkem a absolutně loajálním zástupem a tím poskytnout  kompletní rozsah realitních služeb. Duální makléř se snaží, aby obě dvě strany obchodu spojil, dohodl oboustranně akceptovatelné podmínky, transakci uzavřel a inkasoval svoji provizi.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Jedná se o budovu rozdělenou na samostatné bytové a nebytové jednotky. Tyto jednotky jsou vedeny v listu vlastnictví. Na společné části domu je určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek.

Evidence nemovitostí

Byla zavedena před katastrálním zákonem v roce 1964 a zahrnovala soupis nemovitostí včetně vlastnických práv.

Extravilán

je souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území. Termín se používá zejména v architektuře, geodézii a územním plánování.

Finančně analytický úřad (FAÚ)

je správní úřad České republiky v podřízenosti Ministerstva financí České republiky, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky. Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který byl zřízen v roce 1996 jako odbor Ministerstva financí.

Finanční páka

Finanční páka je nástroj, který vám umožní zvýšit výnos vlastního kapitálu za pomoci cizího kapitálu. V případě investování do nemovitostí hypotéčního úvěru. Více v článku

Jak při investování do nemovitostí použít finanční páku.

Fixace úrokové odchylky

Zajišťuje pevnou úrokovou odchylku po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

Fixace úrokové sazby

Fixací úrokové sazby je garantována neměnnost úrokové sazby po určitou dobu. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle platných a aktuálních tržních hodnot.

Fixní úroková sazba

Pevná a neměnná hodnota úrokové sazby stanovená na dohodnuté časové období v rámci úvěrového vztahu. V ČR jsou obvyklé jednoleté, tříleté, pětileté a desetileté fixace.

Fond oprav

Do fondu oprav každý měsíc přispívají vlastníci bytových jednotek. Výše příspěvku je určena podle podílu vlastníka na společných prostorách, který je uveden v prohlášení vlastníka a výpisu listu vlastnictví. Prostředky z fondu oprav jsou určeny k údržbě a opravám společných částí domu. Nehradí se z něj ostatní oplatky (daň z nemovitosti, pojištění budov,…).

Fyzická osoba – podnikatel

Osoba podnikající na základě získaného živnostenského oprávnění.

Fyzická osoba

Osoba, která má právní způsobilost k právům a povinnostem. Tu získává při narození a přichází o ni v okamžiku smrti. Při dovršení 18. roku získává fyzická osoba způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území

Určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině (zákon 344/1992 Sb.).

Geometrický plán

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, dle kterých je tento zápis prováděn. Návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě (je určený pro údržbu katastru nemovitostí v aktuálním stavu).

Hypoteční banka

Ústav, který se specializuje na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je jištěno zástavním právem k nemovitosti. Účelem úvěru může být koupě nemovitosti, financování výstavby nemovitosti apod.

Hypoteční zástavní listy

Jedná se o dluhopisový cenný papír, jehož prostřednictvím je financován hypoteční úvěr. Hodnota hypotečních zástavních listů je kryta zástavním právem na nemovitosti.

Identifikace parcel

Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů (zákon 344/1992 Sb.).

Inkaso

Typ platební transakce, kdy je věřitelem strhávána splátka z dlužníkova účtu.

Intravilán

Označení pro zastavěné plochy obce, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě.

Jednorázová splátka

Mimořádná splátka, kterou dlužník doplatí zbývající část půjčky, včetně dohodnutých poplatků a úroků.

Jiný oprávněný

Jedná se o osobu stanovenou jiným než vlastnickým právem, zapisující se do katastru nemovitostí.

Jistina

Základní hodnota částky, která byla půjčena nebo sloužila jako vklad. Součástí jistiny jsou úroky, které tvoří příslušenství jistiny.

Jistina, úvěrová jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník, osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku a také odměnu (úrok).

Jistota (kauce)

Jistota, známá také jako kauce, je dočasná platba nájemce zajišťující nároky pronajímatele vůči nájemci – pronajímatel ji může použít na uhrazení dlužného nájemného, způsobených škod na předmětu nájmu (bytu) a jiných pohledávek vůči nájemci.

Po skončení nájmu má nájemce nárok na vrácení složené kauce včetně úroků snížené o případné dluhy vůči pronajímateli.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný souhrn informací o nemovitostech. Tyto informace obsahují popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení. Evidují se zde vlastnická a jiná věcná práva, která se váží k nemovitostem. Jedná se o víceúčelový katastr, sloužící k daňovým, statistickým a technickým účelům.

Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu (zákon 344/1992 Sb.).

Katastrální úřad

Ústřední orgán státní správy, ve kterém jsou vedeny veškeré údaje o nemovitostech (veškerá práva k nemovitostem). Ke každému okresnímu městu se váže příslušný katastrální úřad.

Katastrální území

Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí (zákon 344/1992 Sb.).

Kolaudace

Úřední postup, dle kterého vydá příslušný stavební úřad rozhodnutí o tom, zda určitý objekt splňuje patřičné normy (stavební, hygienické a protipožární) a současně uděluje povolení užívání objektu pro daný účel.

Komplexní pozemková úprava

Na základě této činnosti jsou uspořádána vlastnická práva k pozemkům, se kterými souvisí i věcná břemena. Při této činnosti se také dále pozemky slučují, dělí nebo prostorově a funkčně upravují. Tím se zabezpečuje přístup k pozemkům, čímž jsou vytvořeny podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění nebo hospodaření. Zabezpečují se tím také podmínky ke zvýšení ekologické stability.

Konsolidace dluhu

Při konsolidaci dluhu dochází ke změně lhůty splácení a ke sloučení více pohledávek v jeden závazek. V rámci konsolidace dochází k úpravě platebních podmínek.

Kopie katastrální mapy

Ručně, reprograficky nebo počítačově pořízený obraz katastrální mapy. Jedná se také o veřejnou listinu.

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost je druhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc. Jde o právní titul k převodu vlastnického práva k nemovitosti na jinou osobu. Zákon stanovuje pro kupní smlouvu na nemovitost požadavek písemné formy. Kupní smlouvou na nemovitost se označuje smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

List vlastnictví

Jedná se o veřejnou listinu, vydávanou katastrálním úřadem. Listem vlastnictví se osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. V této listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou také zapsány v katastru nemovitostí.

LTV

„Loan to value“, neboli částka k zapůjčení. Vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou zastavované nemovitosti.

Mezanin

Termín pro podlaží, které je umístěno mezi přízemím a prvním patrem.

Mezonet

Byt, který má dvě a více podlaží.

Mimořádná splátka

Jedná se o splátku mimo rámec splátkového kalendáře.

Místní komunikace

Veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Podle určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení se dělí na místní komunikace I., II., III. a IV. třídy.

Municipalita

Městská nebo obecní samospráva.

Nabývací titul

Dokument, na jehož základě získává osoba vlastnické právo k nemovitosti, např. dědická smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu a podobně.

Nájemní smlouva

Smlouva, na základě které je pronajímatelem umožněno užívání věci  za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh, na základě kterého se při uzavření kupní smlouvy katastrálním úřadem zahájí řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Nebytový prostor

Nebytovým prostorem je místnost nebo skupina místností, které nejsou dle stavebního úřadu určeny k bydlení.

Nebytový prostor rozestavěný

Je místnost nebo skupina místností, které nejsou dle stavebního úřadu určeny k bydlení, pokud je prostor rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory. Dům musí být v takovém rozestavěném stádiu, aby již byl ohraničen obvodovými zdmi a kryt střešní konstrukcí.

Nedočerpání úvěru

K nedočerpání dochází tehdy, když klient nevyčerpá celou částku úvěru, která je smluvně daná.

Nemovitost

Jedná se o pozemek či stavbu, která je pevně spojena se zemí (například dům, chata, garáž, pole, zahrada, rybník, atd.)

Nedokonalý (nedokonale konkurenční) trh

Je trh, kde není dokonalá elastická poptávka. Je charakteristický nedokonalou informovaností prodávajících a kupujících. Zvýšení ceny produktu nemusí znamenat absolutní nezájem, jako je tomu u dokonalého trhu. A naopak snížení ceny nemusí znamenat absolutní zájem o produkt. Opakem je Dokonalý (dokonale konkurenční) trh.

Obvyklá cena současná

Konečná cena, která je dosažena při prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti během klasického obchodního styku.

Ocenění nemovitostí

Jedná se o cenu nemovitosti, stanovenou dle znaleckého posudku.

Odhad nemovitosti

Ohodnocení majetku zejména při smluvním převodu nebo prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví. Pokud se jedná například o větší hodnotu nemovitosti, pak může provádět odhad nemovitostí soudní znalec.

Ochrana osobních údajů

Vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jedná se o zajištění ochrany údajů citlivého charakteru, jako je například rodné číslo.

OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)

Fyzická osoba podnikající na základě získaného živnostenského oprávnění.

P.A. (způsob úročení)

Latinský výraz „per annum“, což v překladu znamená ročně.

Parcela

Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem (zákon 344/1992 Sb.).

Parcela pozemková

Pozemek, který není stavební parcelou (zákon 344/1992 Sb.).

Parcela stavební

Pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří (zákon 344/1992 Sb.).

Plomba

Poukazuje na probíhající změny v katastru nemovitostí, které se týkají právních vztahů v něm zaevidovaných. Je vyznačena nejpozději následující pracovní den poté, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě má být do katastru nemovitostí proveden zápis. Značí se písmenem „P“ uvedeným ve výpisu z katastru nemovitostí před označením nemovitosti nebo jednotky, jichž se probíhající změny právních vztahů týkají. Pokud je v listu vlastnictví uvedena plomba „P“, pak to znamená, že se s nemovitostí nebo informací něco děje. Může se jednat například o změnu práva k nemovitosti.

Podíl

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci (obchodní společnosti a družstva) a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. (srov. družstevní podíl).

Podílové spoluvlastnictví

Jedná se vlastnictví, které se v případě více vlastníků dělí podílem.

Podíl na společných částech domu

Podíl na společných částech domu (nemovitosti) je podíl vlastníků jednotek na těch částech nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně (chodby, sklepy, pozemky atd.).

Podnájem

Právní vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce najatou věc nebo její část přenechává za úplatu k užívání podnájemci. Pronajatý byt nebo jeho část nelze přenechat do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.

Pohledávka

Právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění.

Pojištění zástavy

V rámci hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebního spoření je vyžadováno pojištění samotné zástavy nemovitosti.

Polohové určení nemovitosti a katastrálního území

Určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím (zákon 344/1992 Sb.).

Poplatek

Finanční odměna za poskytování, spravování a vedení úvěru.

Pozemek

Pozemkem je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků (zákon 344/1992 Sb.).

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. K pozemní komunikaci se řadí i pevná zařízení nutná pro zajištění užití a bezpečnosti. Dělí se na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Na každém druhu pozemní komunikace platí jiná pravidla, kterými se musí účastníci provozu řídit. Pozemní komunikace je nemovitou věcí, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Místní komunikace jsou typicky pozemkem a patří do vlastnictví příslušné obce (města). Dálnice a silnice pak náleží do vlastnictví jednotlivých krajů, ve kterých se nachází. Účelové komunikace jsou poté ve vlastnictví fyzických či právnických osob. Jednotliví vlastníci všech druhů komunikací jsou povinni jejich řádnou správou, tj. zajištění bezpečného užití jejich uživateli pro stanovený účel (přeprava).

Právní subjektivita

Způsobilost k právům a povinnostem.

Právnická osoba (PO)

Právnickými osobami jsou a) sdružení fyzických nebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Prázdniny na splácení jistiny

Dohodnuté časové období, během kterého se splácí pouze úrok z úvěru.

PRIBOR – Prague Interbank Offered Rates

V překladu pražská mezibankovní nabídková sazba. Úroková sazba, na základě které si banky mezi sebou poskytují úvěry.

Privatizace

Privatizací se převádí statní majetek na soukromý, opakem privatizace je znárodnění.

Prohlášení úvěru za splatný

Pokud dlužník ani po výzvě věřitele neplní dohodnuté podmínky, pak je mu odebrána výhoda splátek.

Prohlášení vlastníka

Na základě prohlášení vlastníka domu je dům jako celek rozčleněn na jednotky. Toto prohlášení je vloženo do katastru nemovitostí.

Pronájem

Na základě smlouvy je pronajímatelem umožněno nájemci užívání bytové či nebytové jednotky (např. byt v osobním vlastnictví), za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu. Pronájem bytu je upraven občanským zákoníkem.

Předhypoteční úvěr, stavební úvěr

Jedná se o krátkodobý úvěr, který může být později přeměněn na hypoteční úvěr.

Příslušenství úvěru

Jedná se o smluvní úroky a poplatky.

Půda nezemědělská

Jedná se o typ půdy, který není vhodný pro využívání k zemědělským účelům (například vodní plochy, atd.)

Půda zemědělská

Jedná se o typ půdy, který je určen k zemědělskému využití.

Realitní makléř kupujícího

Realitní makléř, který zastupuje pouze zájmy strany kupující.

Realitní makléř prodávajícího

Realitní makléř, který zastupuje pouze zájmy strany prodávající.

Rekonstrukce

Rekonstrukce je architektonický pojem, který znamená přestavbu nebo návrat ke stašímu nedochovanému stavu. Rekonstrukce zpravidla značí výraznou změnu existujícího stavu, a proto musí být předem ohlášena (v případech, kdy se při ní nezasahuje do nosných konstrukcí a dochází pouze k částečné změně ve využití stavby), nebo pro ni musí být získáno stavební povolení (nutné v případech, kdy bude zasaženo do nosných konstrukcí, dojde ke změně využití nemovitosti nebo dochází ke změně požární bezpečnosti). Rekonstrukci je možné provést i bez jakéhokoli ohlášení a žádosti o vydání stavebního povolení, pokud se nezasahuje do nosných konstrukcí ani není pozměněn způsob užívání nemovitosti a její vzhled.

Rekreační chalupa

Starší stavební objekt, který byl vybudován pro účel bydlení a později vyčleněn z bytového fondu a rekolaudován pro účel individuální rekreace.

Rekreační chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

Revitalizace

V případě staveb se jedná o modernizaci nebo zateplení budov.

Rozestavěná budova

Budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Dále se pak jedná o budovy, kterým se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním (zákon 344/1992 Sb.).

RPSN

Roční procentní sazba nákladů – jedná se o procentuální hodnotu, která umožňuje vyhodnotit, zda je poskytovaný úvěr výhodný či nevýhodný. Vyjadřuje procentuální podíl, který dlužník zaplatí věřiteli za rok. RPSN přímo souvisí se splátkami, správou a dalšími náklady spojenými s čerpáním úvěru.

Ručení

Ručitel se zavazuje, že v případě, že dlužník neuspokojí pohledávku věřitele, převezme tuto povinnost na sebe. Ručitelem se stane subjekt v případě jednostranného písemného prohlášení.

Ručitel

Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobou, která přebírá povinnost uspokojení pohledávky věřitele, v případě, že ji nedokáže uspokojit samotný dlužník.

Sankční poplatek

Penále za neplnění smluvních podmínek.

Sazebník

Ceník veškerých poplatků, spojených se správou a vedením poskytovaného úvěru.

Shromáždění vlastníků, SVJ

Shromáždění vlastníků neboli shromáždění SVJ je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek, který rozhoduje například o přijetí stanov nebo volbě a odvolání statutárního orgánu společenství.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, jejímiž členy jsou vlastníci jednotek v daném domě a účelem jeho existence je společná správa domu a pozemku.

Smlouva o převodu

Oboustranná smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem, která musí být písemné formy a musí obsahovat veškeré náležitosti (identifikace smluvních stran, předmět převodu). Slouží účelu převodu – nabytí (např. převod práv a povinností související s členstvím v družstvu,…).

Smluvní pokuta

Penalizační částka za nesplnění dohodnutých podmínek.

Snímek katastrální mapy

Veřejná listina ve formě obrazu katastrální mapy, který je pořízen ručně, reprograficky nebo počítačově.

Společné části domu

Společně užívané prostory jako například schodiště, sušárna, sklepní prostory, veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie a další.

Společné jmění manželů (SJM)

Jedná se o společně nabytý majetek za trvání manželství. Vlastnictví je děleno rovným dílem. Výjimkou je majetek získaný dědictvím, darem, restitucí nebo lze smluvně upravit právo k majetku nabyté za trvání manželství a tento získaný majetek potom náleží pouze jednomu z manželů.

Spoludlužník

Spoludlužníkem je ten, kdo je ochoten podílet se na splácení dluhu společně s dlužníkem.

Spotřební úvěr

Úvěr, který je poskytovaný fyzickým osobám a je určený k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby nebo k zaplacení určitého druhu služeb, například studium, dovolená, atd.

Stanovy jsou základním dokumentem některých druhů právnických osob, v oblasti práva nemovitostí, zejména společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev.

Stanovy

Ve stanovách se zakotvuje mimo jiné název, sídlo či statutární orgán dané právnické osoby, ale také práva a povinnosti jejích členů.

Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).

Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným nebo představenstvo družstva).

Stavební spořitelna

Jedná se o peněžní ústav, který nemá právo disponovat nebo obchodovat s vklady klientů a vklady klientů musí ukládat pouze u spolehlivých peněžních ústavů. Dále může nakupovat pouze likvidní státní papíry.

Stavební úvěr

Překlenovací úvěr, který je poskytován pro zahájení nebo dokončení stavby a je zajištěn zástavním právem k pozemku a pojistkou. Po dokončení stavby a jejího zkolaudování je dále splácen z řádného hypotečního úvěru.

Stvrzenka

Pokladní doklad, potvrzující převzetí finanční částky.

Termínovaný vklad

Slouží k zúročení vkladu a během smluvně stanoveného období se s ním nesmí disponovat. Obvykle se jedná o jednorázový vklad.

Typ parcely

Rozlišujeme dva typy parcel, parcela katastru nemovitostí (KN), která je evidována se všemi údaji nebo parcelu evidovanou zjednodušeným způsobem (ZE), která je evidována s pouze  vybranými údaji.

Úrok

Peněžitá odměna, která je poskytována za zapůjčení finančních prostředků.

Úrok z prodlení

Částka, která náleží věřiteli v případě, že je dlužník v prodlení s úhradou. Má pouze donucovací funkci.

Úroková míra

Úroková míra vyjadřuje podíl úroku na zapůjčené částce, resp. poměr úroku k velikosti zapůjčené peněžní sumy, nejčastěji v % za rok p.a.

Úroková sazba

Úroková sazba udává, kolik je dlužník z jistiny povinen za stanovenou dobu za poskytnutí úvěru zaplatit. Vyjadřuje se v procentech.

Úroková splátka

Jedná se pouze o splátku úroků z úvěru za smluvené období.

Úrokové období

Doba, po kterou je mimo splátku jistiny hrazena i splátka úroků.

Typy úrokových sazeb

Základní – dolní mez  banka stanoví sama, základní změny  jsou způsobeny změnami sazeb na peněžním trhu.

Diskontní – vyhlašuje ji CB a používá při poskytování úvěrů OB nebo státu, úvěr proti reeskontu směnek. Diskontní je řízená nikoli tržní sazba a je určena pouze pro banky a stát.

Mezibankovní sazba PRIBOR – stanoví se na základě fixingu nabídkových úrokových sazeb vybraných bank působících na trhu mezibankovních depozit v ČR. Stanoví ji CB.

Úředně ověřený podpis

Podpis, který je proveden a ověřen před úředním orgánem.

Úvěrová nemovitost

Jedná se o nemovitost pořízenou nebo zrekonstruovanou (modernizovanou) prostřednictvím poskytnutého úvěru.

Úvěrový limit, rámec

Je hranice, kterou nesmí výše úvěru překročit.

Úvěrový příslib

Písemně potvrzený slib banky, že klientovi v případě, že splní smluvené podmínky, poskytne úvěr.

Úvěrový účet

Účet u věřitele (banky), kde je evidovaný celý průběh čerpání a splácení.

Územní plán

Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, jejímž cílem je racionální prostorové a funkční uspořádání území v krajině a jeho využití. Cílem územního plánu je vytvořit předpoklady pro další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí na daném území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil udržet stálou nebo vyšší životní úroveň budoucích generací.

Územní rozhodnutí

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:

o umístění stavby nebo zařízení,

o změně využití území,

o změně vlivu užívání stavby na území,

o dělení nebo scelování pozemků,

o ochranném pásmu.

Uznání podpisu za vlastní

Prohlášení podepisujícího, že se jedná o jeho podpis, čímž je podpis ověřen.

Věc

Věcí se rozumí předmět (objekt) práva, ke kterému mohou vznikat majetková práva, zejména pak právo vlastnické. Občanský zákoník věc označuje jako vše, co je odlišné od člověka a slouží k potřebě lidí. Pojmovými znaky věci jsou ovladatelnost (lze si ji přivlastnit a ovládat) nebo použitelnost (tzn. schopnost sloužit k potřebě osob – být užitečné). Věcí jsou tedy i ovladatelné přírodní síly, se kterými lze obchodovat. Naopak je důležité vědět, že věcí není živé zvíře a lidské tělo, jakož i jeho část, ať už je živé či nikoliv. Základní dělení věcí je na movité a nemovité, hmotné a nehmotné. Věc je ve smyslu předmětu práva protikladem osoby, jakožto subjektu práva.

Věcné břemeno

Omezení dlužníkova práva k nemovitosti. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho nebo něco konat ve prospěch někoho jiného.

Věřitel

Oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.

Vinkulace

Omezení dispozičního práva.

Vklad

Forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu udává vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitosti.

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky upravující vztahy smluvních stran. Jsou přílohou ke smlouvě a doplňují podmínky, které nejsou uvedeny ve smlouvě.

Výbor SVJ

Výbor SVJ je statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek v případě, že stanovy neurčily tímto orgánem předsedu společenství. Jeho členové jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků jednotek. V zákoně není stanoven minimální ani maximální počet členů výboru, nicméně ve stanovách musí být pevně určen.

Výbor se schází nejméně jednou za čtvrt roku a rozhoduje ve všech věcech, které zákon nebo stanovy nesvěří jinému orgánu společenství. Především tak zastupuje společenství navenek a nese odpovědnost za jeho hospodaření.

Výměra parcely

Vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna.Jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku (zákon 344/1992 Sb.).

Zajištění úvěru

Zajištěním úvěru se dostává věřiteli záruky, že dlužní úvěr zaplatí. Známe několik způsobů zajištění, ale v rámci hypotečního úvěru je nejčastějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitosti.

Zástava

Předmět zástavy slouží jako zajištění v případě, že dlužník dluh nezaplatí.

Zástavce

Vlastník předmětu zástavy.

Zástavní právo

Způsob zajištění pohledávky (včetně příslušenství) po celou dobu splácení. Vznik zástavního práva je sepsán v zástavní smlouvě a je vloženo do katastru nemovitosti.

Zástavní věřitel

Ten, kdo přijal předmět zástavy pro případ zajištění pohledávky.

Závazné údaje katastru nemovitostí

Údaje v katastru nemovitostí, které jsou určené jako závazné pro právní úkony k nemovitostem, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí.

Zjednodušená evidence parcel

Dočasný soubor popisujících informací katastru nemovitostí. Nejsou v ní obsaženy všechny údaje, které jsou závazně stanovené. Je vedena zjednodušeně a hranice takto vedených parcel nejsou součástí katastrálních map, pouze map předešlých evidencí, například pozemkový katastr, evidence nemovitostí atd.

Způsob ochrany nemovitostí

Vymezení druhu ochrany nemovitostí, například památková ochrana a jiné.

Způsob využití nemovitostí

Informace, která je uvedena v katastru nemovitosti a popisuje způsob využití určité nemovitosti.

Zůstavitel

Zůstavitelem je zemřelá fyzická osoba, jejíž smrtí přechází na dědice její práva a závazky.

Žadatel o úvěr

Osoba, která má způsobilost k právním úkonům, a která má trvalý pobyt na území České republiky. Žadateli o úvěr může být i více fyzických osob (spolužadatelé) nebo i právnická osoba.

Zahrádkářská chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

 

*Poznámka: Tento článek je poskytován pouze pro informativní účely a neměl by sloužit jako náhrada za profesionální právní nebo investiční poradenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *